Borschttag

Nico —  4.04.2005
Borschttag

3 responses to Borschttag

  1. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  2. heißt das nicht eigentlich borschtsch?

  3. laut karte hies das borscht. aber ich denke, borschtschtscht geht auch.